Tietosuojaseloste Nuorisoseurarekisteri 2.0

1) Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Nuorisoseurat ry.
Osoite: Vernissakatu 8A, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 085840610, etunimi.sukunimi@nuorisoseurat.fi

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Hannu Ala-Sankola
Osoite: Vernissakatu 8A, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 0400 8412838, hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi

3) Rekisterin nimi
Nuorisoseurarekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on perustettu Yhdistyslaissa mainitun jäsenluettelon ylläpitämiseksi (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 11 §). Nuorisoseurarekisteri palvelee Suomen Nuorisoseurat ry:n ja sen piirijärjestöjen sekä paikallisten jäsenyhdistysten sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia sekä toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Rekisteri toimii myös eri järjestötasojen luottamustoimi- ansiomerkki-, tapahtumien osallistumis-, koulutus- ja lehtien tilausrekisterinä.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
•Nimi, syntymäaika, sukupuoli, huoltaja
•Yhteystiedot
•Koulutustaso
•Jäsenyydet ja luottamustoimet nuorisoseurajärjestössä
•Toimintaryhmä-, tapahtuma ja kurssiosallistumiset
•Nuorisoseurajärjestön myöntämät ansiomerkit
•Lehti- ja tiedotetilaukset edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6) Säännönmukaiset tietolähteet
- Jäsenen liittyessä kerättävät tiedot
- Osoitteenmuutoksen yhteydessä saatavat tiedot
- Nuorisoseurojen ja piirijärjestöjen jäsenrekisterinhoitajien ilmoittamat tai tekemät
tietomuutokset
- Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot
- Ansiomerkkianomusten tiedot
- Jäsenportaalista saadut tiedot

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
- Tietoja luovutetaan listoina, tarratulosteina ja teknisinä tallenteina nuorisoseurajärjestön piireille (keskusseura) sekä paikallisille nuorisoseuroille omien jäsentensä osalta.
- Tietoja luovutetaan myös painotaloille ja tulostuspalvelutaloille lehtiä ja laskuja lähetettäessä
- Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Nuorisoseurarekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa muodossa. Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia osallistujalistoja, tällaisia kopioita käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen ja kopiot tuhotaan välittömästi, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen.

Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sovelluksen käyttäjillä on eri tasoisia käyttöoikeuksia käyttötarkoituksen mukaan. Kaikki sovelluksen käyttäjät kirjautuvat rekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa. Yhteys sovellukseen on suojattu SSL-protokollalla. Sovelluksen käyttämä tietokanta- ja web-palvelin sijaitsevat suojatussa palvelinhotellissa.

10) Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Suomen Nuorisoseurojen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Suomen Nuorisoseurojen toimitiloissa henkilöllisyyden varmentamalla.

Suomen Nuorisoseurat ry toimittaa tiedot viimeistään kuukauden päästä tarkastuspyynnön saapumisesta.

11) Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Suomen Nuorisoseuroihin.

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Suomen Nuorisoseuroihin.

13) Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan.