Suomen Nuorisoseurojen hankkeet

INCLUSION IS ON  2021-2024

Erasmus+ KA2
1.11.2021 - 1.7.2024

Nuorisoseurat on yhteistyökumppanina Nuorten Akatemian vetämässä Inclusion is On -hankkeessa, jonka avulla selvitämme nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on kumppaniorganisaatioiden kanssa jakaa jo ennestään toimivia sekä innovoida uusia saavutettavuutta edistäviä käytäntöjä.

Lue lisää hankkeesta >>


Hankkeen tulokset ja materiaalit löydät koottuna Nuorten Akatemian sivuilta

Inclusion is On: Project Results and Materials - Nuorten Akatemia

KULTTUURITUULAHDUKSIA KESKI-SUOMESSA

Keski-Suomen liitto (AKKE-rahoitus)
1.1.2023 - 31.12.2024

Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hankkeen avulla etsitään ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja kasvavan kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Hankeidea perustuu kulttuuria sekä kulttuuritoimintaa ja luontoa yhdistävien mahdollisuuksien kehittämiseen ja kokeiluun laajasti maakunnan alueella, niin että koettu toiminta lisää eri-ikäisten asukasryhmien osallistumismahdollisuuksia ja kokemuksia, ja sen myötä lisää hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Hankkeessa toteutetaan erilaisia kulttuuriprojekteja Keski-Suomen alueella yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen ja kyläyhdistysten kanssa.

LIVOHKA - MUKKAAN VAI HUKKAAN

ESR+ Etelä-Savon Ely-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, tulevaisuusrahasto
1.9.2023 - 31.1.2025

Livohka –hanke lisää pohjoiskarjalaisten nuorten osallisuuden toteutumista paikallisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti 15–20-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, Nuorten toimintaryhmissä kehitetään erilaisia pelejä, jotka luovat uutta toimintaa omalle paikkakunnalle. Osallistava palvelumuotoiluprosessi pelin ympärillä avaa ja tekee näkyväksi mahdollisuuksia, joista nuoret eivät tällä hetkellä ole edes tietoisia. Inspiraationa pelin rakentamisessa voidaan hyödyntää mm. paikallistietoutta. Toiminta mahdollistaa nuorille uuden osaamisen hankkimisen, sen tunnistamisen ja tunnustamisen oman elämänpolkunsa tueksi.

LUOVASTI LIIKKUEN

Keski-Suomen liitto
1.3.2024 - 28.2.2026

Luovasti liikkuen -hankkeen puitteissa toteutetaan lapsille ja nuorille suunnattuja luovan liikunnan harrastekokeiluja ja järjestetään yhteistyöorganisaatioille ja –seuroille koulutusta kulttuurihyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistämisen teemoista. Tavoitteena on auttaa harrastustoimijoita toimintansa suunnittelussa, ja tätä kautta tarjota lapsille ja nuorille kaikille avoimia ja hyvinvointia lisääviä harrastuksia. 

NUORTEN DYNAMO - OSALLISTAVAA TAPAHTUMATUOTANTOA ETELÄ-SAVOSSA

ESR+, Etelä-Savon Ely-keskus
1.10.2023 - 30.9.2025

Dynamo-toiminta on polku eteenpäin. Hankkeen lähtökohtia ovat toiminnallisuus ja osallisuuden kokemuksen vahvistuminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Dynamon kautta 15-25-vuotias nuori löytää uutta innostusta, verkostoja ja ihmissuhteita, tekemisen tapoja sekä jatkopolkuja. Hankkeessa kehitetään edelleen Dynamo-toiminnan kulttuurisen nuorisotyön mallia joukkoistettuun
tapahtumatuotantoon. Tapahtumatuotannon
ja pelillisyyden yhteen liittäminen on uudenlainen avaus kulttuuritoiminnan kentällä. Hankkeessa toteutetaan yhteistyökunnissa Dynamo-tuotantoprosessi, jossa nuoret
tuottavat omanäköisen tapahtuman kuntaan. Hankkeessa kehitetään nuorten kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille ja vapaaehtoisille ohjaajille suunnattu koulutuspaketti Dynamo -menetelmän pohjalta.

NUORET VAIKUTTAJAT - NUORISOSEURA-AKATEMIA 2023-2024

Erasmus+ KA154
1.6.2023 - 31.12.2024

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on lisätä nuorten osallistumisen mahdollisuuksia, toimintamahdollisuuksia,
vaikuttamismahdollisuuksia nuorisoseurajärjestössä ja laajemmin yhteiskunnassa.
 Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia, nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Alueellisia ryhmiä on yhteensä viisi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Nuoret Vaikuttajat on suunnattu pääsääntöisesti 15–20-vuotiaille nuorille. 

OSALLISTAVAA VAIKUTTAMISTA - PAIKALLISET VAIKUTTAJAPOLUT

AVI, alueellisen nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke
1.1.2023 - 31.12.2024

Nuorten paikallinen vaikuttajahanke on Pohjois-Karjalassa toteutettava nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke, joka vahvistaa alueella toimivien nuorten vaikuttamisosaamista sekä itselleen mielekkään toiminnan toteuttamista paikallisesti. Hankkeen tavoitteena on saada nuorelle osallisuuden, mukaan ottamisen ja vaikuttamisen kokemus. Hanke edistää alueen yhdistystoiminnan moninaisuutta ja tekee näkyväksi yhdistyksissä tehtävää kasvatustyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikuttamisosaamista, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä nuoria palvelevaksi toiminnaksi nuorten itsensä toteuttamana. 

TEKEMISEN RIEMUA KAINUUSSA

Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader
1.1.2023 - 30.6.2024

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista, saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta, kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle, selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön.

TRAINING FOR TRAINERS ON YOUTH CULTURE

Erasmus+, pienimuotoinen kumppanuushanke
1.1.2023 - 1.7.2024

Nuorisoseurojen ja belgialaisen Formaatin yhteinen kumppanuushanke, jonka tavoitteena on nuorten kouluttajien ja ohjaajien lisääminen organisaatioissa. Hanke järjestää kouluttajakoulutuksia, ohjaajakoulutuksia sekä vertaistapaamisia ja harrastustoimijoille suunnattuja webinaareja. Hanke on Erasmus+ -ohjelman osarahoittama.

VINTIÖSTÄ VAIKUTTAJAKSI MURKUSTA MUUTOKSENTEKIJÄKSI

AVI, alueellisen nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke
1.5.2022 - 31.12.2025

Nuorten paikallinen vaikuttajahanke on Etelä-Suomen aluetoimiston toteuttama kehittämishanke, joka vahvistaa alueella toimivien nuorten vaikuttamisosaamista sekä itselleen mielekkään toiminnan toteuttamista paikallisesti. Hankkeen tavoitteena on saada nuorelle osallisuuden, mukaanottamisen ja vaikuttamisen kokemus. Hanke edistää alueen yhdistystoiminnan moninaisuutta ja tekee näkyväksi yhdistyksissä tehtävää kasvatustyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikuttamisosaamista, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä nuoria palvelevaksi toiminnaksi nuorten itsensä toteuttamana.