Strategia ja arvot


Kolmivuotisohjelma 2022-2024 

Sanapilvi 3-vuotisohjelmasta

 • Vahvistamme seurojen elinvoimaisuutta.
 • Luomme mahdollisuuksia kokoontua ja harrastaa, olla ja toimia yhdessä, myös digitaalisesti.
 • Tuemme koronasta toipumista ja hyödynnämme opit tulevaisuuden kriisien varalle.
 • Turvaamme toiminnan resurssit ja tuemme jäsenseurojen toimintaa valtakunnalliselta taholta.
 • Luomme turvallisen yhteisön, jossa voi kasvaa: seurat rakentavat kansalaisyhteiskuntaa, joka on mukaan ottava, osallistava ja yhdenvertainen.
 • Mahdollistamme onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille alueesta riippumatta valtakunnallisen nuorisoseuraverkoston avulla.
 • Tarjoamme työllistymismahdollisuuksia nuorille ja tuemme heidän jatkopolkujensa löytymistä.
 • Vahvistamme ylisukupolvista toimintaa. Jokainen nuorisoseuralainen tuntee itsensä arvokkaaksi.
 • Vahvistamme yhteisöllisen työn osaamista kansainvälisen yhteistyön kautta

2. Hyvinvointia laadukkaan toiminnan kautta 

 • Kuvaamme, mitä moninaisuus ja mukaan ottaminen tarkoittavat nuorisoseuroissa. Koulutamme toimijoita moninaisuusosaamisessa.
 • Moninaisuus on voimavaramme. Yhteisömme ovat syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaita. Otamme käyttöön yhteiset turvallisemman tilan pelisäännöt ja toiminnot.
 • Opimme lisää moninaisuus- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä myös kansainvälisen yhteistyön kautta
 • Toivotamme tervetulleiksi uusia harrastajia ja toimijoita sekä kehitämme harrastustoimintaa kaikkialla Suomessa.
 • Vahvistamme yhteisölähtöisyyttä: mukaan voi tulla tekemään uutta toimintaa, jota kautta uudet toimijat pääsevät mukaan.
 • Luomme moninaisia mahdollisuuksia kuulua yhteisöön ja osallistua. Tähän kuuluvat monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kuten etäharrastaminen.
 • Päivitämme nuorisoseuratoiminnan kestävän kehityksen periaatteet.
 • Huomioimme toiminnan ilmastovaikutukset. Pienennämme hiilijalanjälkeämme niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

3. Nuorisoseurat tunnetaan laajasti

 • Lisäämme yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.
 • Nostamme harrastamisen ja seuratoiminnan kirjoa esiin ja opimme toinen toisiltamme. Jaamme hyviä käytänteitä seura- ja harrastustoiminnasta kaikkialta Suomesta.
 • Koulutuksemme ja osaamismerkkimme tunnetaan ja tunnustetaan laajasti yhteiskunnassa.
 • Tiivistämme yhteistyötä kunnallisen nuorisotyön kanssa.
 • Mittaamme ja teemme näkyväksi eri-ikäisten harrastamisen ja osallistumisen merkityksiä.
 • Olemme nuoriso- ja harrastustoiminnan tunnustettu asiantuntija.

Nuorisoseurat 2030 -strategia

Sanapilvi Nuorisoseurojen strategiasta

Vuonna 2021 eli toimintamme 140-vuotisjuhlavuonna nuorisoseurajärjestössä on noin 600 jäsenseuraa, joissa toimii vajaat 40 000 jäsentä. Heistä noin puolet on alle 29-vuotiaita. Toiminta on monipuolista kulttuurista nuorisotyötä, yhteisöllistä liikuntaa sekä yhteisön omista toiveista kumpuavaa, paikallista harrastamista.

Järjestömme – kuten kaikkien muidenkin – toimintaan vaikuttaa merkittävästi muutokset toimintaympäristössä sekä tulevaisuuden megatrendit. Yksi keskeisimmistä 2020-luvun yhteiskunnallisista muutoksista on ollut koronaviruspandemia, jonka vaikutukset näkyvät monella tavalla pitkin vuosikymmentä. Toinen merkittävä vaikuttaja on koko ihmiskunnan tulevaisuutta varjostava ilmastonmuutos, joka vaatii toimenpiteitä heti meiltä jokaiselta.

Eriarvoisuuden kasvu, talouden epävakaus sekä ihmisten vapaa-aikatottumusten muutos vaikuttavat potentiaalisesti myös nuorisoseuratoiminnassa. Samanaikaisesti ihmiset kaipaavat kuulumista yhteisöön entistä enemmän. Etätyön yleistymisen myötä ihmiset ovat myös monipaikkaistuneet, mikä tarkoittaa esimerkiksi ajan viettämistä loma-asunnolla entistä enemmän. Huomionarvoista on toki myös se, että järjestö- ja harrastustoimijat kilpailevat entistä enemmän ihmisten vapaa-ajasta esimerkiksi suoratoistopalveluiden ja muiden digitaalisten ajanviettotapojen kanssa. 

Strategiaprosessin myötä nuorisoseurayhteisön vahvuuksiksi ovat nousseet arvopohja, osaavat ja sitoutuneet ohjaajat ja vapaaehtoistoimijat ympäri Suomen, vankka historia ja vahva tarina: toiminnallemme on edelleen yhteiskunnassamme tilausta. Toiminnan voima on paikallisissa nuorisoseuroissa ja laajassa seurantaloverkostossa. Työssä korostuu niin laaja-alainen kulttuurinen nuorisotyö esimerkiksi teatterin, tanssin ja sirkuksen saralla sekä kulttuuriperintötyö niin seurantalojen kuin kansanperinteen kuten kansantanssin ja kansanmusiikin osalta.

Nykyhetkisen toiminnan heikkouksiksi koettiin vanhanaikaisen oloinen brändi, järjestön yllättävän vähäinen tunnettuus, vapaaehtoisten sekä osaavien ohjaajien vähyys joillain alueilla sekä rahoituksen epävakaus, minkä merkittävämpänä syynä on Veikkausvoittovarojen väheneminen ja kolmannen sektorin riippuvuus niistä valtionavun rahoituslähteenä.

Tulevien vuosien keskeisiä mahdollisuuksia ovat uudet yhteistyökumppanuudet, poikkitaiteellinen yhteistyö eri harrastuslajien kesken, digitaaliset tapahtumat ja muut digitaaliset toimintatavat, kansanperinnetyön ”uusi tuleminen” sekä ihmisten kaipuu turvallisten yhteisöjen pariin. Nuorisoseurojen toimintakonseptit, kuten Luova Lava ja Tempoa Tenaviin, ovat saaneet paljon kiitosta, joten uusien konseptien kautta voidaan tavoittaa uusia harrastajia ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vuonna 2020 lanseerattu Suomen harrastamisen malli tarjoaa oivalliset puitteet kouluyhteistyöhön myös kulttuurisen harrastustoiminnan saralla. Koronapandemian jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa meitä kaikkia tarvitaan, jotta ihmisille voidaan tarjota mielekästä tekemistä ja merkityksellisiä yhteisöjä.

Uhkina toiminnan laajuudelle ja jatkuvuudelle ovat väestönmuutos – nuoret ovat tulevaisuudessa vähemmistö. Myös maaseudun autioituminen sekä sitä kautta toimijoiden määrän väheneminen voi näyttäytyä uhkana toiminnalle. Samaan aikaan nuorisoseurat saattavat olla monilla paikkakunnilla ainoita järjestötoimijoita, jotka tavoittavat eri-ikäisiä ihmisiä toimintaansa. Seurantalot voivat toimia oman alueensa kansalais- ja harrastustoiminnan sekä erilaisten palveluiden keskuksina.

Visio 2030

Nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja.   

Toiminta-ajatuksemme

Mahdollistamme osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Moninaisella nuorisoseurapolulla on turvallista oppia, kasvaa ja harrastaa.

Arvomme

Osallisuus

Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa tekemiseen ja osallistua omalla panoksellaan.

Yhdenvertaisuus

Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset. Yhteisömme ovat mukaan ottavia ja turvallisia.

Moninaisuus

Arvostamme moninaisuutta, ja jokainen voi tulla mukaan sellaisena kuin on. Meidän toiminnassamme kaikilla on hyvä ja turvallista olla.

Suomen Nuorisoseurojen arvot

Mistä meidät tunnetaan? 

Liikumme, liikutamme ja liikutumme: meillä harrastetaan monipuolisesti.

Tuemme luovuutta: eri kulttuurimuotojen, kuten tanssin, teatterin ja sirkuksen, harrastaminen on toimintamme keskiössä. Meillä harrastetaan myös yhteisöllistä liikuntaa.

Hyvinvointia harrastuksista: meille lapset, nuoret ja aikuiset haluavat tulla mukaan.

Osaavat ohjaajat ja vapaaehtoiset luovat laadukasta harrastustoimintaa ja turvallisia yhteisöjä.

Hyvinvoivat nuorisoseurat vahvistavat paikallisyhteisöjä. Toiminnan lähtökohtana ovat ympäristölle, taloudelle ja terveydelle kestävät valinnat.

Kulttuuriperintö kantaa: teemme näkyväksi aineetonta kulttuuriperintöä, kuten kansantanssia ja -musiikkia sekä aineellista kulttuuriperintöä, kuten nuorisoseurantaloja ja kansallispukuja. 

Nuorisoseurat on tunnettu ja tunnustettu yhteisöllisyyden lipunkantaja ja ylisukupolvisen toiminnan järjestäjä.

Käymme näkyvästi yhteiskunnallista keskustelua. Nuorisoseurat tunnetaan aktiivisesta yhteiskunnan rakentamisesta sekä sivistyksen, kulttuuriperinnön, hyvinvoinnin, harrastamisen ja elinikäisen kasvun edistämisestä ja vaalimisesta.

Olemme Suomen suurin yhteisöllisten tapahtumien järjestäjä. Tapahtumamme ovat vastuullisesti järjestettyjä ja noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.

Järjestön ylläpitämä Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen kasvatus- ja ohjausalan ammatillinen oppilaitos. Opisto on nuorisotyön sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamiskeskus, kestävän hyvinvoinnin tuottaja sekä jatkuvan oppimisen kansanopisto. Toiminta uudistaa yhteiskuntaa ja antaa merkitykselliselle elämälle yhdenvertaiset edellytykset.

Strategiset tavoitteet

Olemme tulevaisuuteen katsova nykyaikainen kansanliike. Jäsenten ja harrastajien määrä nousee; myös ”virtaavat” jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Toiminta tavoittaa yhä moninaisemman joukon ihmisiä, joita arvomme ja toimintamme puhuttelevat.

Nuoret haluavat tulla mukaan: nuorisoseurojen toiminta kaikkialla Suomessa kiinnostaa nuoria ja he haluavat olla mukana. Lisäämme mahdollisuuksia nuorten alueelliselle, valtakunnalliselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle.

Itsekasvatus ja osaamisen tunnistaminen: nuorisoseuroissa kasvatetaan taitoja itsekasvatuksen hengessä. Yhteisöllisessä taide- ja kulttuurikasvatuksessa kertynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Yhteisöllisen kulttuurityön kehittäminen: kehitämme moninaisia toimintakonsepteja yhdessä kohderyhmiemme kanssa. Jäsenseurat voivat hyödyntää konsepteja toiminnassaan osana jäsenyyttään nuorisoseurajärjestössä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen: varmistamme vaikuttamistyömme ja toimintakonseptiemme kautta, että kaikilla lapsilla ja nuorilla ympäri Suomen olisi mahdollisuus laadukkaaseen harrastamiseen.

Vahvistamme ylisukupolvisen toiminnan mahdollisuuksia. Nuorisoseurapolulla voi jatkaa eri tavoin lapsuus- ja nuoruusvuosista aina vanhuuteen asti. Tarjoamme vapaaehtoistoiminnan lisäksi aikuisten harrastustoimintaa myös uusille osallistujille.

Olemme haluttu rahoituskohde: innovatiivinen toimintamme lisää hyvinvointia ja sitä on kannattavaa rahoittaa ja tukea.

Olemme haluttu yhteistyökumppani: teemme laajasti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Vastuullinen työnantaja: nuorisoseuratoiminnassa hankittu osaaminen tukee mm. vapaaehtoisten sekä ohjaajien ammatillista kehittymistä. Nuorisoseurat tunnetaan vastuullisena ja haluttuna harjoittelu- ja työpaikkana.

Kestävä kehitys on nuorisoseuratoiminnan keskiössä: vastuullisuus ja ilmastovaikutusten huomiointi läpileikkaa kaiken toiminnan paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Teemme näkyväksi historiaa: hyödynnämme sekä arvostamme nuorisoseuratoiminnassa kertynyttä kokemusta.

Kriittiset menestystekijät 

Arvopohja näkyy toiminnassa konkreettisina toimina ja ohjeina.

Hyvinvoivat seurat: työmme keskiössä on varmistaa kaikki mahdollinen tuki paikallisseuroille niin seuratoiminnan, harrastustoiminnan kuin eri harrastuslajien kehittämisen ja tukemisen osalta.

Laadukas harrastustoiminta: kehitämme olemassa olevia toimintakonsepteja sekä uusia toimintamuotoja yhdessä. Opimme yhdessä: ohjaajat ja toimintaa järjestävät seurat saavat tukea sekä toisiltaan että luottamus- ja toimihenkilöiltä. Osaavat ja innostavat toimijat ovat nuorisoseuroille tärkeää pääomaa. Toimijoiden perehdytykseen, tukemiseen ja koulutukseen panostetaan suunnitelmallisesti.

Nuorisoseurantalot: nuorisoseurantalot tunnetaan ja ne näkyvät maisemassamme. Hyvässä kunnossa olevat talot ovat merkittävä resurssi toiminnallemme. Nuorisoseurantalo on rakennuksen lisäksi muotoutuva ajatus tai alusta erilaisille tapahtumille ja toiminnoille.

Yhteisölliset tapahtumat: olemme suurin yhteisöllisten tapahtumien järjestäjä maassamme. Tapahtumat tuovat toimintaamme näkyväksi. Tapahtumat tarjoavat onnistumisen kokemuksia.

Ihmislähtöinen, rohkea kehittäminen ja kokeilu: kehitämme toimintaamme rohkeasti ja pitkäjänteisesti kokeillen, jäsenistön ja harrastajien ääntä vahvasti kuunnellen. Otamme huomioon muutkin kohderyhmät eli tulevat/potentiaaliset nuorisoseuralaiset.

Teemme nuorisoseurapolut näkyviksi: kuvaamme eri osallistumisen muotoja ikäryhmittäin. Nuorisoseurat tarjoavat mielekkäitä ja selkeitä vapaaehtoistehtäviä ja työtehtäviä. Polku mukaan tulemiseen on selkeä ja kannustava.

Vakaa ja tasapainoinen talous: rahoituspohja on laaja, ja se mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut jäsenseuroille.

Nuorisoseuratoiminta tunnetaan: toiminta saa näkyvyyttä ja se tunnetaan eri puolilla Suomea.

Vastuullisuus: toimintamme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Edistämme aktiivisesti nuorisoseuratoiminnan hiilineutraaliutta kuluvan vuosikymmenen aikana.

Paikallisuus ja valtakunnallisuus ovat voimavaramme: olemme valtakunnallisesti merkittävä toimija, jonka vahvuus on paikallisessa toiminnassa.

Mittarit: 

 • Numeeriset mittarit
 • Laadulliset mittarit
 • Taloudelliset mittarit
 • Tunnettuuden mittarit

Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys ja osallisuusportaat auttavat järjestön toiminta-ajatuksen hahmottamista.