Osaamismerkkien hakeminen

Nuorisoseuroilla on omia osaamismerkkejä, sekä yhteisiä merkkejä opintokeskus kansalaisfoorumin ja harrastajateatteriliiton kanssa. Yhteismerkkejä on puheenjohtajan, sihteerin ja taluodenhoitajan merkki. Merkin myöntää siis opintokeskus kansalaisfoorumi yhdessä nuorisoseurojen kanssa. Osaamismerkkejä haetaan lomakkeella, joka kannattaa täyttää mahdollisimman hyvin. Sen jälkeen merkkihakemus arvioidaan, annetaan mahdollisesti palautetta tai täydennyspyyntö, ja sen jälkeen merkki myönnetään hakijalleen, jos merkin myöntökriteerit täyttyvät. 

Nuorisoseurojen seuratoiminnan merkit

Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Seuratoimija tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen.

Seuratoimija esimiehenä

 • Tietää työntekijän palkkaamiseen liittyvät vaiheet ja toimenpiteet 
 •  Tuntee työnantajavelvoitteet • Osaa laatia työsopimuksen
 •  Tuntee palkkaan, työaikaan, lomiin ja sairauspoissaoloihin liittyvät säännökset 
 •  Osaa huolehtia työntekijän perehdytyksestä, työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 •  Tietää, miten toimia työsuhteen päättyessä ja osaa laatia työtodistuksen
 •  Osaa antaa itsearviota omasta toiminnastaan esimiehenä sekä pystyy arvioimaan realistisesti omia kehittymisen kohteitaan

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen esimiehen tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta tehtävästä. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita:  Missä nuorisoseurassa olet toiminut esimiehenä? Osaaminen esimiestehtävässä? Kuvaile toimujuuttasi ja vastuitasi? Vahvuutesi esimiehenä? Palaute esimiestoiminnasta? 

Tuottaja nuorisoseurassa

 • On toiminut tuottajana nuorisoseuran tapahtumassa
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen
 • Tuntee tapahtumatuottamiseen liittyvät säädökset ja ohjeet
 • Osaa laatia tapahtuman järjestämisessä tarvittavat asiakirjat
 • Osaa toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa
 • Osaa laatia tapahtuman projektisuunnitelman ja sovittaa sen seuran toimintaan
 • Osaa tehdä tapahtumasta järjestelysuunnitelman
 • Osaa laatia tapahtuman budjetin ja osaa seurata budjetin toteumista
 • Osaa laatia tapahtumassa tarvittavat yhteistyö-, ostopalvelu- ja esiintyjäsopimukset
 • Osaa markkinoida tapahtumaa eri kanavissa ja eri kohderyhmille
 • Osaa rekrytoida, johtaa ja palkita tapahtumassa tarvittavat toimijat
 • Osaa toimia ja reagoida muuttuvissa tilanteissa
 • Osaa tehdä tarvittavat tapahtuman jälkitoimet; dokumentoinnin arvioinnin, raportoinnin ja kehittämisehdotukset 

Tiedottaja nuorisoseurassa

 • Osaa tiedottaa sisäisesti ja ulkoisesti eri viestimiä käyttäen seuran toiminnasta
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen
 • Tuntee ja hyödyntää Nuorisoseurojen viestintäohjeistusta ja –materiaaleja
 • Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa yhteistyössä toteuttaa viestintää
 • Tunnistaa seuran viestinnän erilaiset kohderyhmät
 • Osaa valita sopivan viestintäkanavan erilaisiin viestintätilanteisiin
 • Osaa käyttää viestinnässään kohderyhmän ja valitun kanavan mukaista ilmaisua
 • Osaa laatia seuran tiedotussuunnitelman ja/tai tapahtuman tiedotussuunnitelman
 • Osaa laatia tiedotteita
 • Osaa tehdä mediaseurantaa seuran toiminnasta
 • Toteuttaa viestintää totuudenmukaisesti ja viestinnän yleisiä periaatteita noudattaen

Nuorisoseurantalomestari

 • On vastannut seurantalon ylläpidosta ja toiminnasta
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot
 • Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa toimii yhteistyössä seurantalon ylläpitämiseksi
 • Tuntee seurantalon historian, rakennusvaiheet, korjausvaiheet ja huoltohistorian
 • Osaa laatia seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat talous- ja muut suunnitelmat ja tietää, miten ne liitetään seuran muihin suunnitelmiin ja huolehtii niiden raportoinnista
 • Tuntee seurantalon ylläpitoon liittyvän viranomais- ja asiantuntijayhteistyön
 • Tuntee seurantalon ylläpidon kannalta merkittävät avustuslähteet ja muut rahoitustavat
 • Osaa rekrytoida, johtaa ja palkita seurantalon ylläpidossa tarvittavat toimijat
 • Tuntee seurantalon kunnossapidon osa-alueet ja huolehtii niiden toteutuksesta
 • Tuntee seurantalon korjaustarpeet, osaa tehdä niistä tarvittavat suunnitelmat sekä huolehtii niiden toteuttamisesta ja dokumentoinnista
 • Tuntee seurantalon markkinointi- ja viestintäkanavat
 • Tuntee seurantalon varauskäytännön ja huolehtii sen toimivuudesta
 • Tuntee seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat sopimukset
 • Tuntee ja osaa ylläpitää seurantalon turvallisuusasiakirjat ja turvallisuusvarusteet
 • Vastaa siitä, että seurantalon kalusteet, varusteet ja laitteet ovat asianmukaiset ja kunnossa

Nuorisoseurantalo-osaaja

 • On vastannut seurantalon ylläpidosta ja toiminnasta
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot
 •  Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa toimii yhteistyössä seurantalon ylläpitämiseksi
 • Tuntee seurantalon historian, rakennusvaiheet, korjausvaiheet ja huoltohistorian
 • Osaa laatia seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat talous- ja muut suunnitelmat ja tietää, miten ne liitetään seuran muihin suunnitelmiin ja huolehtii niiden raportoinnista
 • Tuntee seurantalon ylläpitoon liittyvän viranomais- ja asiantuntijayhteistyön
 • Tuntee seurantalon ylläpidon kannalta merkittävät avustuslähteet ja muut rahoitustavat
 • Osaa rekrytoida, johtaa ja palkita seurantalon ylläpidossa tarvittavat toimijat
 • Tuntee seurantalon kunnossapidon osa-alueet ja huolehtii niiden toteutuksesta
 • Tuntee seurantalon korjaustarpeet, osaa tehdä niistä tarvittavat suunnitelmat sekä huolehtii niiden toteuttamisesta ja dokumentoinnista
 • Tuntee seurantalon markkinointi- ja viestintäkanavat
 • Tuntee seurantalon varauskäytännön ja huolehtii sen toimivuudesta
 • Tuntee seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat sopimukset
 • Tuntee ja osaa ylläpitää seurantalon turvallisuusasiakirjat ja turvallisuusvarusteet
 • Vastaa siitä, että seurantalon kalusteet, varusteet ja laitteet ovat asianmukaiset ja kunnossa

Nuorisoseurojen harrastustoiminnan merkit

Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen

  Ohjaaja nuorisoseurassa 

 • On ohjannut ryhmää vähintään yhden toimintavuoden
 • On tutustunut Nuorisoseurajärjestön arvoihin ja kasvatusnäkemykseen
 • On osallistunut johonkin tapahtumaan / retkeen tms. oman ryhmänsä kanssa
 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan
 • Tuntee oman Nuorisoseuransa
 • Tunnistaa omat vahvuutensa

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita:  Missä nuorisoseurassa olet toiminut ohjaajana ja milloin? Mikä oli ohjaustehtäväsi sisältö ja kesto? Mitä osaamista koit ohjaajana? Yhteistyö oman Nuorisoseuran kanssa? Mitkä ovat vahvuutesi ohjaajana? 

Taitava Ohjaaja Nuorisoseurassa  

 • On ohjannut ryhmää vähintään viisi toimintavuotta 
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatusnäkemyksen 
 • On kehittänyt itseään ja osallistunut vähintään kahteen koulutukseen 
 • On osallistunut maakunnalliseen tai valtakunnalliseen tapahtumaan oman ryhmänsä kanssa 
 • Osallistuu aktiivisesti oman Nuorisoseuransa toimintaan ja tunteen järjestön organisaation 
 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan 
 • Tunnistaa oman roolinsa ohjaajana toiminnan kehittämisessä 

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä ja osallistumisesta sekä koulutuksiin että tapahtumiin. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita:  Missä nuorisoseurassa olet toiminut ohjaajana ja milloin? Mikä oli ohjaustehtäväsi sisältö ja kesto? Mihin koulutuksiin olet osallistunut ja milloin? Mitä koit oppineesi koulutuksissa? Mihin tapahtumiin olet osallistunut itse ja/tai ryhmäsi kanssa?  Mitä osaamista koit ohjaajana? Yhteistyö oman Nuorisoseuran kanssa? Mitkä ovat vahvuutesi ohjaajana? 

Mestari Ohjaaja Nuorisoseurassa 

 • On ohjannut ryhmää vähintään kymmenen toimintavuotta 
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatusnäkemyksen 
 • On kehittänyt itseään ja osallistunut vähintään viiteen koulutukseen 
 • On osallistunut useaan maakunnalliseen tai valtakunnalliseen tapahtumaan oman ryhmänsä kanssa 
 • On toiminut maakunnallisessa tai valtakunnallisessa verkostossa 
 • Osallistuu aktiivisesti oman Nuorisoseuransa toimintaan ja kehittämiseen 
 •  Tunteen järjestön organisaation ja on osallistunut järjestön toiminnan kehittämiseen 
 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan 
 • Tunnistaa oman roolinsa nuorisoseuratoiminnan edustajana 

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä ja osallistumisesta sekä koulutuksiin että tapahtumiin. Mestariohjaaja on myös ollut vaikuttajana nuorisoseuratoiminassa, joten kirjoitathan tämänkin kattavasti. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita:  Missä nuorisoseurassa olet toiminut ohjaajana ja milloin? Mikä oli ohjaustehtäväsi sisältö ja kesto? Mihin koulutuksiin olet osallistunut ja milloin? Mitä koit oppineesi koulutuksissa? Mihin tapahtumiin olet osallistunut itse ja/tai ryhmäsi kanssa?  Mitä osaamista koit ohjaajana? Yhteistyö oman Nuorisoseuran kanssa ja miten koet vaikuttaneesi nuorisoseurajärjestössä? Mitkä ovat vahvuutesi ohjaajana? 

Nuorisoseuran leiriohjaaja 

 • tuntee leirin järjestämisen osa-alueita, etukäteisvalmistelut, järjestämissuunnitelman, toiminta eri vuorokauden aikoina, turvallisuus ja ruokailujen järjestäminen 
 • tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan 
 • osaa tunnistaa vahvuutensa ohjaajana ja tiimin jäsenenä 
 • taitaa vuorovaikutuksen leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa 
 • taitaa ryhmätoiminnan menetelmien käytön 
 • on ohjannut leiritoimintaa vähintään 24 tuntia 

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin leirillä. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta leiriohjaajan tehtävästä. Nuorisoseurojen leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana. Leirillä tarkoitetaan tässä yön yli kestävää leiritoimintaa. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita: Missä ja milloin olet toiminut ohjaajana? Kuka toimi leirin järjestäjänä ja ohjaajien työnantajana? Mitä tehtäviä sinulla oli leirillä? Mitä osaamista koit leiriohjaajana? 

Luova lava leiriohjaaja 

 • tuntee leirin järjestämisen osa-alueita 
 • tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan 
 • osaa tunnistaa vahvuutensa ohjaajana ja työntekijänä 
 • taitaa vuorovaikutus leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa 
 • taitaa osallistavien menetelmien käytön toiminnassa 
 • taitaa luovien menetelmien kuten: tanssi, teatteri, musiikki, sirkus tai kädentaidot ohjaamisen 
 • on tutustunut työelämän pelisääntöihin  
 • on ohjannut leiritoiminnassa vähintään 24 tuntia ja osallistunut leiriläisten tuottaman Hetki Taiteilijana esityksen valmistamiseen 

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen Luova lava ohjaajan tehtäviin leirillä. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta leiriohjaajan tehtävästä. Nuorisoseurojen Luova lava leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä on tutustunut työelämän pelisääntöihin. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita: Missä ja milloin olet toiminut ohjaajana?  Kuka toimi leirin järjestäjänä ja ohjaajien työnantajana? Mitä tehtäviä sinulla oli Luova lava leirillä? Mitä osaamista koit Luova lava ohjaajana? Miten esityksen valmistaminen sujui yhdessä leiriläisten kanssa? Mitä haluaisit oppia vielä lisää ohjaajana toimimisesta? 


Nuorisoseurojen Koulutusmerkit


KNoppi -ohjaajan merkki

Nuorisoseurojen KNoppi ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa oppijoille valmiudet alle 13vuotiaiden lasten ja nuorten luovien ja kulttuuristen harrastustoiminnan ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi-koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. 

 • KNoppi -koulutus on laajuudeltaan 6 osaamispistettä ja se toteutetaan noudattamalla neljään osa-alueeseen jaettua opetussuunnitelmaa:  
 1. ohjaajana toimiminen 
 1. ohjaaja kasvattajana 
 1. ohjaajana Nuorisoseurassa 
 1. ohjaajana kehittyminen

Merkin voi suorittaa käymällä kolmivaiheisen koulutuksen tai täydentämällä kolutusta oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta. 

Lisätietoja Knoppi-koulutuksestä löydät täältä

Höntsä- vertaisohjaajan merkki

Höntsä vertaisohjaaja -koulutus (16 h) on kohdennettu 16-25 -vuotiaille nuorille ja se antaa valmiudet erilaisten harrasteryhmien vertaisohjaajana toimimiseen. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyvät opetusmateriaalit.  Merkin saaja on käynyt Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutuksen.

Koulutuksessa on käyty läpi seuraavia teemoja: 

 • omat vahvuudet 
 • vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot 
 • ryhmän kehitysvaiheet 
 • moninaisuuden kohtaaminen 
 • osallisuus ja osallistavat menetelmät 
 • puheeksi ottaminen ja avun piiriin ohjaaminen 
 • toiminnan suunnittelu ja demoaminen 

Nuorisoseuran kouluttajan merkki

 • tulossa

Nuorisoseurojen tapahtuman tekijöiden merkit

Osaava ohjaaja tapahtumassa

Nuorisoseurojen osaava ohjaaja tapahtumassa tuntee tapahtumia, joihin voi osallistua ryhmänsä kanssa, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä osaa toimia yhteistyössä osallistujien ja heidän huoltajiensa kanssa. Merkin saaja on osallistunut kahteen eri tapahtumaan, joista vähintään toinen on yhden yön yli kestävä.  

Osaava ohjaaja tapahtumassa merkin suorittaja:

 • On osallistunut ryhmänsä kanssa vähintään kahteen eri tapahtumaan 
 • Toinen tapahtumista yhden yön yli kestävä tapahtuma 
 • Osaa ottaa huomioon tapahtumaan liittyvät ennakkovalmistelut ja osallistaa lähtijöitä ryhmän tapahtuman suunnitteluun 
 • tuntee ryhmäkohtaisen turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan 
 • osaa toimia innostavasti ryhmän kanssa tapahtuman aikana   
 • tapahtuman jälkeen kerää palautteen 

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin tapahtumassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä liittyen tapahtuman järjestelyihin ja osallistumiseen. Hakemuksessa kysytään mm seuraavia asioita: Kuvaile ryhmäsi/ryhmänne ja tapahtumat jonne osallistuitte? Millaisia ennakkovalmisteluita teitte? Mitä tehtäviä sinulla oli tapahtuman aikana ja miten toimit? Miten hoidit tapahtuman jälkihuollon? Missä asioissa onnistuit tapahtuman aikana? Minkä koit haastavaksi tapahtuman aikana?  


Osaava talkoolainen tapahtumassa

Osaava talkoolainen tapahtumassa merkin suorittaja

 • tuntee tapahtuman järjestämisen osa-alueita 
 • tuntee tapahtuman turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan 
 • osaa tunnistaa vahvuutensa työntekijänä 
 • taitaa asiakaspalvelun  
 • on tutustunut työelämän pelisääntöihin  
 • valmiuksia on harjoiteltu vapaaehtoisessa tapahtumatyössä 12–24 tuntia 

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen  talkootehtäviin tapahtumassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta talkootehtävästä liittyen tapahtuman järjestelyihin ja osallistumiseen. Hakemuksessa kysytään seuraavia asioita: Mitä tehtäviä sinulla oli tapahtuman järjestämisessä? Kuvaile omia vahvuuksiasi asiakaspalvelutilanteissa? Kerro vähintään yksi esimerkki tapahtumaan liittyvästä turvallisuusriskistä? Mikä oli parasta tapahtuman tekemiseen osallistumisessa? Mikä oli ikävintä tapahtuman tekemiseen osallistumisessa?