Osaamismerkkien hakeminen

Nuorisoseurojen osaamismerkkien kuvakollaasi.

Nuorisoseuroilla on omia osaamismerkkejä sekä yhteisiä merkkejä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. Yhteismerkkejä on puheenjohtajan, sihteerin ja taluodenhoitajan merkit. Näiden merkkien myöntäjänä toimii Opintokeskus Kansalaisfoorumi yhdessä Nuorisoseurojen kanssa. Osaamismerkkejä haetaan lomakkeella, joka kannattaa täyttää mahdollisimman hyvin. Merkkihakemus arvioidaan. Hakemuksesta annetaan mahdollisesti palautetta tai täydennyspyyntö. Jos kriteerit täyttyvät osaamismerkki myönnetään hakijalleen.

Nuorisoseurojen seuratoiminnan merkit

Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan mahdollistamme osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Moninaisella nuorisoseurapolulla on turvallista oppia, kasvaa ja harrastaa. Visiossamme nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja. Arvoinamme toimintaa ohjaa osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus. Seuratoimija tuntee järjestömme arvot, toiminta-ajatuksen sekä vision. 

Seuratoimija esihenkilönä

 • Tietää työntekijän palkkaamiseen liittyvät vaiheet ja toimenpiteet.
 •  Tuntee työnantajavelvoitteet.
 • Osaa laatia työsopimuksen.
 •  Tuntee palkkaan, työaikaan, lomiin ja sairauspoissaoloihin liittyvät säännökset.
 •  Osaa huolehtia työntekijän perehdytyksestä, työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
 •  Tietää, miten toimia työsuhteen päättyessä ja osaa laatia työtodistuksen.
 •  Osaa itsearvioida omaa toimintaa esihenkilönä sekä pystyy arvioimaan realistisesti omia kehittymisen kohteitaan.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen esihenkilön tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta tehtävästä. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä nuorisoseurassa olet toiminut esihenkilönä? Osaaminen esihenkilötehtävässä? Kuvaile toimujuuttasi ja vastuitasi? Vahvuutesi esihenkilönä? Palaute esihenkilönä toimimisesta? 

Tuottaja nuorisoseurassa

 • On toiminut tuottajana nuorisoseuran tapahtumassa.
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus sekä toiminta-ajatuksen.
 • Tuntee tapahtumatuottamiseen liittyvät säädökset ja ohjeet.
 • Osaa laatia tapahtuman järjestämisessä tarvittavat asiakirjat.
 • Osaa toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa.
 • Osaa laatia tapahtuman projektisuunnitelman ja sovittaa sen seuran toimintaan.
 • Osaa tehdä tapahtumasta järjestelysuunnitelman.
 • Osaa laatia tapahtuman budjetin ja seurata budjetin toteumista.
 • Osaa laatia tapahtumassa tarvittavat yhteistyö-, ostopalvelu- ja esiintyjäsopimukset.
 • Osaa markkinoida tapahtumaa eri kanavissa ja eri kohderyhmille.
 • Osaa rekrytoida, johtaa ja palkita tapahtumassa tarvittavat toimijat.
 • Osaa toimia ja reagoida muuttuvissa tilanteissa.
 • Osaa tehdä tarvittavat tapahtuman jälkitoimet: dokumentoinnin arvioinnin, raportoinnin ja kehittämisehdotukset.

Tiedottaja nuorisoseurassa

 • Osaa tiedottaa sisäisesti ja ulkoisesti eri viestimiä käyttäen seuran toiminnasta.
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus sekä toiminta-ajatuksen.
 • Tuntee ja hyödyntää Nuorisoseurojen viestintäohjeistusta ja –materiaaleja.
 • Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa yhteistyössä toteuttaa viestintää.
 • Tunnistaa seuran viestinnän erilaiset kohderyhmät.
 • Osaa valita sopivan viestintäkanavan erilaisiin viestintätilanteisiin.
 • Osaa käyttää viestinnässään kohderyhmän ja valitun kanavan mukaista ilmaisua.
 • Osaa laatia seuran tiedotussuunnitelman ja/tai tapahtuman tiedotussuunnitelman.
 • Osaa laatia tiedotteita.
 • Osaa tehdä mediaseurantaa seuran toiminnasta.
 • Toteuttaa viestintää totuudenmukaisesti ja viestinnän yleisiä periaatteita noudattaen.

Vaikuttaja nuorisoseurassa

 • Tietää miten yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa.
 • Osaa olla aktiivinen toimija kokouksessa ja käyttää puheenvuoroja.
 • Hallitsee yleisimmät kokouskäytänteet.
 • Tuntee yhdistyksen toimintaympäristön ja yhteistyökumppanit.
 • Tuntee järjestön arvot: osallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys.
 • Osaa toimia turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti.
 • Tuntee järjestön strategian ja yhteiset linjaukset.
 • Osaa kertoa nuorisoseuratoiminnasta.
 • Tietää yhdistyksen eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet.
 • Osallistuu aktiivisesti toimintaan ja haluaa vaikuttaa sen sisältöön ja kehittämiseen.

Nuorisoseurantalo-osaaja

 • On vastannut seurantalon ylläpidosta ja toiminnasta.
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot.
 •  Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa toimii yhteistyössä seurantalon ylläpitämiseksi.
 • Tuntee seurantalon historian, rakennusvaiheet, korjausvaiheet ja huoltohistorian.
 • Osaa laatia seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat talous- ja muut suunnitelmat ja tietää, miten ne liitetään seuran muihin suunnitelmiin ja huolehtii niiden raportoinnista.
 • Tuntee seurantalon ylläpitoon liittyvän viranomais- ja asiantuntijayhteistyön.
 • Tuntee seurantalon ylläpidon kannalta merkittävät avustuslähteet ja muut rahoitustavat.
 • Osaa rekrytoida, johtaa ja palkita seurantalon ylläpidossa tarvittavat toimijat.
 • Tuntee seurantalon kunnossapidon osa-alueet ja huolehtii niiden toteutuksesta.
 • Tuntee seurantalon korjaustarpeet, osaa tehdä niistä tarvittavat suunnitelmat sekä huolehtii niiden toteuttamisesta ja dokumentoinnista.
 • Tuntee seurantalon markkinointi- ja viestintäkanavat.
 • Tuntee seurantalon varauskäytännön ja huolehtii sen toimivuudesta.
 • Tuntee seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat sopimukset.
 • Tuntee ja osaa ylläpitää seurantalon turvallisuusasiakirjat ja turvallisuusvarusteet.
 • Vastaa siitä, että seurantalon kalusteet, varusteet ja laitteet ovat asianmukaiset ja kunnossa.

Nuorisoseurantalonmestari

 • On vastannut seurantalon ylläpidosta ja toiminnasta.
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot.
 • Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa toimii yhteistyössä seurantalon ylläpitämiseksi.
 • Tuntee seurantalon historian, rakennusvaiheet, korjausvaiheet ja huoltohistorian.
 • Osaa laatia seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat talous- ja muut suunnitelmat ja tietää, miten ne liitetään seuran muihin suunnitelmiin ja huolehtii niiden raportoinnista.
 • Tuntee seurantalon ylläpitoon liittyvän viranomais- ja asiantuntijayhteistyön.
 • Tuntee seurantalon ylläpidon kannalta merkittävät avustuslähteet ja muut rahoitustavat.
 • Osaa rekrytoida, johtaa ja palkita seurantalon ylläpidossa tarvittavat toimijat.
 • Tuntee seurantalon kunnossapidon osa-alueet ja huolehtii niiden toteutuksesta.
 • Tuntee seurantalon korjaustarpeet, osaa tehdä niistä tarvittavat suunnitelmat sekä huolehtii niiden toteuttamisesta ja dokumentoinnista.
 • Tuntee seurantalon markkinointi- ja viestintäkanavat.
 • Tuntee seurantalon varauskäytännön ja huolehtii sen toimivuudesta.
 • Tuntee seurantalon ylläpitämisessä tarvittavat sopimukset.
 • Tuntee ja osaa ylläpitää seurantalon turvallisuusasiakirjat ja turvallisuusvarusteet.
 • Vastaa siitä, että seurantalon kalusteet, varusteet ja laitteet ovat asianmukaiset ja kunnossa.

Asiakaspalvelun osaaja


 • On toiminut asiakaspalvelutehtävissä seuran tapahtumissa ja harrastus- tai seuratoiminnassa.
 • Osaa valmistautua ennalta asiakaspalvelun tehtävään.
 • Osaa kohdata asiakkaan tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti.
 • Osaa palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan.
 • Osaa edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.

Vapaaehtoinen nuorisoseurassa


 • Toiminut vapaaehtoisena vähintään vuoden yhdessä tai useammassa Nuorisoseurassa.  

 • Ymmärtää toiminnan osana Nuorisoseurajärjestöä. 

 • Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa vapaaehtoisena. 

 • On osallistunut vapaaehtoisten perehdyttämiseen.  

 • Ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkityksen osana omaa elämää ja hyvinvointia. 

 • Ymmärtää oman roolinsa osana Nuorisoseurayhteisöä. 

Nuorisoseurojen harrastustoiminnan merkit

Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan mahdollistamme osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Moninaisella nuorisoseurapolulla on turvallista oppia, kasvaa ja harrastaa. Visiossamme nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja. Arvoinamme toimintaa ohjaa osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus. Harrastustoiminnassa mukana oleva tuntee järjestömme arvot, toiminta-ajatuksen sekä vision.

Harrastaja nuorisoseurassa


 • Harrastanut vähintään vuoden yhdessä tai useammassa nuorisoseurassa. 
 • Ymmärtää toiminnan osana Nuorisoseurajärjestöä. 
 • Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa harrastajana. 
 • Ymmärtää harrastuksen merkityksen osana omaa elämää ja hyvinvointia. 
 • Ymmärtää oman roolinsa osana Nuorisoseurayhteisöä. 
 • On maksanut Nuorisoseuran jäsenmaksun. 

Nuorisoseuran Avartti-osallistuja

Avartti-toiminnan tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on auttaa nuoria löytämään omia kykyjä ja voimavaroja sekä tukea nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä antaa valmiuksia toimia paikallisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Avartti-toiminta mahdollistaa kokemuksen kautta oppimista ja täydentää nuorten välttämättömiä elämäntaitoja non-formaalin oppimisen avulla. Avartti-toiminnan tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa harrastamisen kautta tapahtuvaa oppimista. Avartti on avoin kaikille 14–24-vuotialle. 

 • Saa itseluottamusta ja on tietoinen omista mahdollisuuksistaan.
 • Osaa toimia itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
 • Osaa ottaa vastuuta kanssaihmisistä.
 • Osaa toimia yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä .
 • Kehittää uusia taitoja ja kokeilee rohkeasti uusia asioita.
 • Osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa ja mahdollisesti solmii uusia ystävyyssuhteita.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa retken, seikkailun tai projektin yhdessä muiden kanssa.
 • Sitoutuu vähintään lukukauden ajaksi pysyvään harrastustoimintaan.
 • Hallitsee ja osaa kehittää omia neuvottelu-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja.
 • Osaa määritellä itselleen tavoitteita.
 • Osaa arvioida omaa kehittymistään.
 • Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
 • Osaa toimia turvallisemman tilan periaatteiden mukaan.

Kansantanssin harrastaja

 

 • On harrastanut kansantanssia vähintään viisi vuotta jossakin nuorisoseurassa. 
 • Ymmärtää toiminnan osana Nuorisoseurajärjestöä.
 • Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa kansantanssin harrastajana.
 • Ymmärtää harrastuksen merkityksen osana omaa elämää ja hyvinvointia.
 • Ymmärtää oman roolinsa ryhmässä ja ryhmän merkityksen osana harrastustoimintaa.

Tanssin harrastaja

 • On harrastanut tanssia vähintään viisi vuotta jossakin nuorisoseurassa. 
 • Ymmärtää toiminnan osana Nuorisoseurajärjestöä.
 • Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa tanssin harrastajana.
 • Ymmärtää harrastuksen merkityksen osana omaa elämää ja hyvinvointia.
 • Ymmärtää oman roolinsa ryhmässä ja ryhmän merkityksen osana harrastustoimintaa.


Teatterin harrastaja

 • On harrastanut teatteria vähintään viisi vuotta yhdessä tai useammassa Nuorisoseurassa.
 • Ymmärtää toiminnan osana Nuorisoseurajärjestöä.
 • Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa teatterin harrastajana.
 • Ymmärtää harrastuksen merkityksen osana omaa elämää ja hyvinvointia.
 • Ymmärtää oman tehtävänsä ryhmässä ja ryhmän merkityksen osana harrastustoimintaa.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen Avartti-toimintaan nuorisoseurassa. Vastata kannattaa mahdollisimman kattavasti. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Milloin ja missä olet tehnyt Avartti-toimintaa? Missä asioissa tai toiminnoissa koit onnistumista? Kuka toimi Avartti-ohjaajana? Kuvaile, mitä teit teit Avartti.-toiminnassa?  Missä asioissa tai toiminnoissa koit onnistumista?

Ohjaaja nuorisoseurassa  

 • On ohjannut yli kuuden henkilön ryhmää vähintään yhden toimintavuoden.
 • Tuntee ja noudattaa Nuorisoseurajärjestön arvoja osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus sekä toimii kasvatusnäkemykseen mukaisesti.
 • On osallistunut johonkin tapahtumaan tai retkeen tms. oman ryhmänsä kanssa.
 • Osaa laatia toiminnan turvallisuussuunnitelman ja  toimii sen mukaan.
 • Tuntee oman nuorisoseuransa.
 • Tunnistaa omat vahvuutensa.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arvioida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä nuorisoseurassa olet toiminut ohjaajana ja milloin? Mikä oli ohjaustehtäväsi sisältö ja kesto? Mitä osaamista koit ohjaajana? Yhteistyö oman nuorisoseuran kanssa? Mitkä ovat vahvuutesi ohjaajana? 

Taitava ohjaaja nuorisoseurassa  

 • On ohjannut ryhmää vähintään viisi toimintavuotta.
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatusnäkemyksen.
 • On kehittänyt itseään ja osallistunut vähintään kahteen koulutukseen.
 • On osallistunut maakunnalliseen tai valtakunnalliseen tapahtumaan oman ryhmänsä kanssa.
 • Osallistuu aktiivisesti oman nuorisoseuransa toimintaan ja tunteen järjestön organisaation.
 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan.
 • Tunnistaa oman roolinsa ohjaajana toiminnan kehittämisessä.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä ja osallistumisesta sekä koulutuksiin että tapahtumiin. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä nuorisoseurassa olet toiminut ohjaajana ja milloin? Mikä oli ohjaustehtäväsi sisältö ja kesto? Mihin koulutuksiin olet osallistunut ja milloin? Mitä koit oppineesi koulutuksissa? Mihin tapahtumiin olet osallistunut itse tai ryhmäsi kanssa?  Mitä osaamista koit ohjaajana? Yhteistyö oman nuorisoseuran kanssa? Mitkä ovat vahvuutesi ohjaajana? 

Mestariohjaaja Nuorisoseurassa 

 • On ohjannut ryhmää vähintään kymmenen toimintavuotta.
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatusnäkemyksen.
 • On kehittänyt itseään ja osallistunut vähintään viiteen koulutukseen.
 • On osallistunut useaan maakunnalliseen tai valtakunnalliseen tapahtumaan oman ryhmänsä kanssa.
 • On toiminut maakunnallisessa tai valtakunnallisessa verkostossa.
 • Osallistuu aktiivisesti oman nuorisoseuransa toimintaan ja kehittämiseen.
 •  Tunteen järjestön organisaation ja on osallistunut järjestön toiminnan kehittämiseen.
 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan.
 • Tunnistaa oman roolinsa nuorisoseuratoiminnan edustajana.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin omassa nuorisoseurassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä ja osallistumisesta sekä koulutuksiin että tapahtumiin. Mestariohjaaja on myös ollut vaikuttajana nuorisoseuratoiminassa, joten kirjoitathan tämänkin kattavasti. Näin merkkihakemuksen vastaanottajilla on helpompi arivoida hakemusta. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä nuorisoseurassa olet toiminut ohjaajana ja milloin? Mikä oli ohjaustehtäväsi sisältö ja kesto? Mihin koulutuksiin olet osallistunut ja milloin? Mitä koit oppineesi koulutuksissa? Mihin tapahtumiin olet osallistunut itse tai ryhmäsi kanssa?  Mitä osaamista koit ohjaajana? Yhteistyö oman nuorisoseuran kanssa? Miten koet vaikuttaneesi nuorisoseurajärjestössä? Mitkä ovat vahvuutesi ohjaajana? 

Nuorisoseuran leiriohjaaja

 • Tuntee leirin järjestämisen osa-alueita: etukäteisvalmistelut, järjestämissuunnitelman, toiminta eri vuorokauden aikoina, turvallisuus ja ruokailujen järjestäminen.
 • Tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan.
 • Osaa tunnistaa vahvuutensa ohjaajana ja tiimin jäsenenä.
 • Taitaa vuorovaikutuksen leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa.
 • Taitaa ryhmätoiminnan menetelmien käytön.
 • On ohjannut leiritoimintaa vähintään 24 tuntia.
 • Kestävän kehityksen mukainen toiminta.
 • Luontoa kunnioittava toiminta, ympäristöystävälliset vaihtoehdot ja työmenetelmät kuten  jokamiehenoikeudet ja ympäristöosaaminen.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin leirillä. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta leiriohjaajan tehtävästä. Nuorisoseurojen leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana. Leirillä tarkoitetaan tässä yön yli kestävää leiritoimintaa. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä ja milloin olet toiminut ohjaajana? Kuka toimi leirin järjestäjänä ja ohjaajien työnantajana? Mitä tehtäviä sinulla oli leirillä? Mitä osaamista koit leiriohjaajana? 

Luova lava -leiriohjaaja

 • Osaa suunnitella leirin huomioiden sen osa-alueet ja osaa rytmittää ohjatun toiminnan, vapaa-ajan, ruokailun ja muun toiminnan sujuvaksi leiripäiväksi. 
 • Osaa tehdä leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia itse ja ohjeistaa muut toimimaan sen mukaan.
 • Osaa toimia turvallisena ohjaajana ja ennaltaehkäistä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia riskejä kuten kiusaaminen.
 • Hyödyntää vahvuutensa ohjaajana, työntekijänä sekä leirin toteuttamistiimin jäsenenä. Osaa vastaanottaa palautetta ja tunnistaa omat kehittämiskohteensa.
 • Huolehtii vuorovaikutuksen toteutumisesta ohjaajatiimin, leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa.
 • Valitsee ja käyttää osallistavia menetelmiä huomioiden ryhmädynamiikan, osallistujien valmiudet ja iän. Toteuttaa toimintaa yksilö- ja ryhmäohjaukseen sopivilla menetelmillä tavoitteellisesti ja osaa arvioida omaa toimintaansa.
 • Osaa ohjata ryhmälle luovia menetelmiä kuten tanssi, teatteri, musiikki, sirkus tai kädentaidot. Osaa johtaa suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhdessä ohjaajatiimin kanssa ryhmätoimintaa luovia menetelmiä käyttäen. 
 • On kiinnostunut kehittämään toimintaa niin että se soveltuu digitaalisille verkkoalustoille.
 • Noudattaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita.
 • Osaa toimia lähiesihenkilönä tarpeen mukaan. 
 • On ohjannut leiritoiminnassa vähintään 24 tuntia ja valmistanut leiriläisten kanssa osallistavin menetelmin Hetki taiteilijana -esityksen.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen Luova lava -ohjaajan tehtäviin leirillä. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta leiriohjaajan tehtävästä. Nuorisoseurojen Luova lava -leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä on tutustunut työelämän pelisääntöihin. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä ja milloin olet toiminut ohjaajana? Kuka toimi leirin järjestäjänä ja ohjaajien työnantajana? Mitä tehtäviä sinulla oli Luova lava -leirillä? Mitä onnistumisia koit Luova lava -ohjaajana? Miten esityksen valmistaminen sujui yhdessä leiriläisten kanssa? Mitä haluaisit oppia vielä lisää ohjaajana toimimisesta? 

Luova lava -leiriavustaja

 • Tuntee leirin järjestämisen osa-alueita ja osaa rytmittää ohjatun toiminnan, vapaa-ajan, ruokailun ja muun toiminnan sujuvaksi leiripäiväksi.  
 • Tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan. Osaa toimia turvallisena ohjaajana ja ennaltaehkäistä fyysis, psyykkis ja sosiaalisia riskejä kuten kiusaaminen. 
 • Osaa tunnistaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ohjaajana ja työntekijänä. Osaa vastaanottaa palautetta.
 • Taitaa vuorovaikutuksen ohjaajatiimin, leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa.
 • Valitsee ja käyttää osallistavia menetelmiä huomioiden osallistujien valmiudet ja iän. Toteuttaa toimintaa yksilö- ja ryhmäohjaukseen sopivilla menetelmillä, johon kaikki voivat osallistua.
 • Taitaa luovien menetelmien kuten tanssi, teatteri, musiikki, sirkus tai kädentaidot ohjaamisen. Suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ohjaajatiimin kanssa ryhmätoimintaa luovia menetelmiä käyttäen. 
 • Noudattaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita.
 • On ohjannut leiritoiminnassa vähintään 24 tuntia ja osallistunut leiriläisten tuottaman Hetki taiteilijana -esityksen valmistamiseen.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen Luova lava -leiriavustajan tehtäviin leirillä. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta leiriavustajan tehtävästä. Nuorisoseurojen Luova lava -leiriavustaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä on tutustunut työelämän pelisääntöihin. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Missä ja milloin olet toiminut ohjaajana? Kuka toimi leirin järjestäjänä ja ohjaajien työnantajana? Mitä tehtäviä sinulla oli Luova lava -leirillä? 

Höntsä-vertaisohjaaja

 • On toiminut nuorten (16-25-vuotiaiden) vertaisohjaajana vähintään yhden toimintakauden (12 x 60 minuuttia) ajan.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmän kanssa toimintaa, jossa on huomioitu ryhmäläisten osallisuus ja turvallisuus.
 • On vuorovaikutustaitoinen.
 • Tunnistaa omat vahvuutensa.

Höntsä-vertaisohjaajan osaamismerkki on kohdennettu 16-25-vuotiaille nuorille, jotka ovat toimineet ohjaajana saman ikäisten toimintaryhmässä. Merkin laajuus on 1 opintopiste (16 h sisältäen ohjaamisen ja suunnittelun). Merkin hakijan on täytynyt ensin käydä Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutus.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen Höntsä-vertaisohjaajana toimimiseen. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia koskien omaa vertaisohjaajan tehtävää. Hakemuksessa kysytään seuraavia asioita. Missä ja milloin olet toiminut ohjaajana? Ohjaustehtävän sisältö ja kesto? Mitä tehtäviä sinulla on ollut ohjaajana? Mitä osaamista koit ohjaajana? Miten toimi yhteistyö oman nuorisoseuran tai taustaorganisaation (koulu, oppilaitos tai muu) kanssa? Mitkä ovat vahvuuteni ohjaajana? Mitä haluaisit oppia vielä lisää ohjaajana toimimisesta?  Lisäksi on omavalintainen ohjaajana toimimiseen liittyvä osaamistehtävä.

Nuorisoseurojen Koulutusmerkit

Knoppi-ohjaaja

Nuorisoseurojen Knoppi-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa oppijoille valmiudet alle 13-vuotiaiden lasten ja nuorten luovan ja kulttuurisen harrastustoiminnan ohjaamiseen nuorisoseuroissa. Knoppi-koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. 

Knoppi -koulutus on laajuudeltaan kuusi osaamispistettä ja se toteutetaan noudattamalla neljään osa-alueeseen jaettua opetussuunnitelmaa:  

 1. Ohjaajana toimiminen 
 1. Ohjaaja kasvattajana 
 1. Ohjaajana Nuorisoseurassa 
 1. Ohjaajana kehittyminen

Merkin voi suorittaa käymällä kolmivaiheisen koulutuksen tai täydentämällä koulutusta oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta. 

Lisätietoja Knoppi-koulutuksestä löydät nettisivuilta.

Höntsä coach -koulutus

Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutus (16 h) on kohdennettu 16-25-vuotiaille nuorille. Koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet vertaisohjaajana toimimiseen. Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste. Merkin saaja on käynyt koko Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutuksen ja merkki myönnetään kouluttajan toimesta. Koulutus rakentuu seuraavista osa-alueista:

1. Minä ohjaajana

2. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

3. Osallistaminen ja innostaminen

4. Turvallisuus harrasteryhmässä

Lisätietoa Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutuksesta saat nettisivuilta.

Tempoa Tenaviin ohjaaja

Tempoa Tenaviin ohjaajan osaamismerkin saa käytyään Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutuksen.

 • Osaa tukea pienen lapsen motorista ja sosiaalista kehitystä.
 • Osaa opettaa ja luoda oppimistilanteita aikuinen-lapsi toiminnassa.
 • Osaa toimia kasvatuksellisesti, vertaistukena ja tukea aikuinen-lapsi ryhmän rooleja.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida aikuinen-lapsi ryhmän toimintaa. 
 • Toimii turvallisena aikuisena ja ohjaajana ryhmässä.
 • Kehittää omaa osaamistaan.
 • Osaa ohjata erilaisia leikkejä, lauluja ja loruja aikuinen-lapsi ryhmälle.
 • Osaa luo erilaisista teemoista sisältöjä. Käyttää kuvia tuntien sisällön ja toiminnanohjauksen tukemisessa.
 •  Osaa ohjata ja valita ryhmälle sopivia leikkejä.
 • Osaa järjestää Tempoa Tenaviin -ryhmien toimintaa.
 • Osaa käynnistää ja markkinoida Tempoa Tenaviin ryhmiä.
 • Osaa kertoa aikuinen-lapsi ryhmien osallistujille nuorisoseuratoiminnasta. 
 • Toteuttaa toimintaa Nuorisososeurajärjestön arvojen osallisuus, yhteisollisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus sekä kasvatusnäkemyksen pohjalta.
 • Toimii ohjaajana tunnistaen itsensä osaksi Nuorisoseurajärjestöä.

Koulutukseen kuuluu ohjaamistilanteen harjoittelu. Merkin laajuus on yksi opintopiste.

Nuorisoseuran kouluttajan merkki

 • On osallistunut Nuorisoseurajärjestön kouluttajakoulutukseen. Koulutuksen kesto 1-2 vrk, 16 tuntia. Hallitsee koulutuksen opetussuunnitelman ja osaa suunnitella sen pohjalta koulutuksen.
 • Tunnistaa oman roolinsa kouluttajana ja nuorisoseuratoiminnan edustajana. Osaa kertoa yhteisöllisen toiminnan merkityksestä ihmisen hyvinvoinnilleHallitsee Nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatusnäkemyksen sisällön ja perusteet.
 • Osaa käyttää erilaisia luovia, toiminnallisia ja osallistavia menetelmiäjotka vastaavat kolutukseen osallistujien ikäryhmää, käsiteltävää aihetta ja tukee tavoitteisiin pääsemistä.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisista lähtökohdista koulutusta osallistujien ikäryhmä, fyysiset ja sosiaaliset valmiudet huomioiden.
 • Osallistuu aktiivisesti nuorisoseurojen toimintaan ja kehittämiseenTunteen järjestön organisaation ja on osallistunut järjestön toiminnan kehittämiseen.
 • Osaa luoda koulutukseen turvallisen ilmapiirin ja osaa edistää osallistujien viihtyvyyttä.
 • Osaa tukea ja innostaa koulutukseen osallistuvia.
 • Osaa ohjata koulutukseen osallistujia turvallisuussuunnitelman laatimiseen ja osaa toimia sen mukaan.
 • Suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen olosuhteiden mukaisesti ja osaa soveltaa välineiden ja koulutusmenetelmien käyttöä myös muuttuvissa olosuhteissa.
 • Edistää koulutukseen osallistuvien oman ohjaajan polun suunnittelua ja osaa kertoa monipuolisista vaihtoehdoista kehittyä ohjaajana.
 • Käyttää monipuolisesti digitaalisia toimintaympäristöjä työnsä tavoitteiden mukaisesti sekä soveltaa niitä uusilla tavoilla ohjattaviensa tarpeet huomioiden.

Merkin voi suorittaa käymällä nuorisoseurojen kouluttajakoulutuksen

Nuorisoseuran kouluttaja -merkki

Yhdenvertaisuusosaaja järjestötoiminnassa

 • On osallistunut Nuorisoseurajärjestön yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutukseen.
 • Hallitsee nuorisoseurojen yhdenvertaisuussuunnitelman.
 • Ymmärtää, että yhdenvertaisuus perustuu lakiin ja ihmisoikeuksiin.
 • Ymmärtää, että yhdenvertaisuuden edistäminen on Suomen Nuorisoseurojen toiminnan ydinasia.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa saavutettavaa toimintaa.
 • Ymmärtää, että syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Kansantanssin ohjaaja

Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot perehdyttää suomalaisen kansantanssin tekniikkaan ja sen opettamiseen, suomalaiseen kansanperinteeseen, ryhmän toimintaan ja sen ohjaamiseen sekä harrastustoiminnassa kasvattajana toimimiseen. Koulutuksesta saa myös valmiuksia kansantanssialan ammatilliseen koulutukseen hakeutumiselle.

Perusopinnot koostuu 2-3 kontaktiviikonlopusta, verkko-opinnoista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Opinnot ovat laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se toteutetaan noudattamalla neljään osa-alueeseen jaettua opetussuunnitelmaa:

 • Orientoituminen opintoihin
 • Osaava ohjaaja
 • Kansantanssin tuntija ja taitaja
 • Osaava kansantanssin ohjaaja

Merkin voi suorittaa osallistumalla opetussuunnitelmassa määriteltyyn lähi- ja verkko-opetukseen sekä suorittamalla kuhunkin opintojaksoon liittyvät itsenäiset tehtävät.

Lisätietoja kansantanssin ohjaajakoulutuksesta löydät nettisivuilta.

Nuorisoseurojen tapahtuman tekijöiden merkit

Osaava ohjaaja tapahtumassa

Nuorisoseurojen osaava ohjaaja tapahtumassa tuntee tapahtumia, joihin voi osallistua ryhmänsä kanssa, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä osaa toimia yhteistyössä osallistujien ja heidän huoltajiensa kanssa. Merkin saaja on osallistunut kahteen eri tapahtumaan, joista vähintään toinen on yli yön kestävä.  

 • On osallistunut ryhmänsä kanssa vähintään kahteen eri tapahtumaan.
 • Toinen tapahtumista yli yön kestävä.
 • Osaa ottaa huomioon tapahtumaan liittyvät ennakkovalmistelut ja osallistaa ryhmän tapahtuman suunnitteluun.
 • Tuntee ryhmäkohtaisen turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan.
 • Osaa toimia innostavasti ryhmän kanssa tapahtuman aikana.
 • Tapahtuman jälkeen kerää palautteen.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen ohjaajan tehtäviin tapahtumassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta ohjaajan tehtävästä liittyen tapahtuman järjestelyihin ja osallistumiseen. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Kuvaile tapahtumat, jonne ryhmäsi kanssa osallistuitte? Millaisia ennakkovalmisteluita teitte? Mitä tehtäviä sinulla oli tapahtuman aikana ja miten toimit? Miten hoidit tapahtuman jälkihuollon? Missä asioissa onnistuit tapahtuman aikana? Minkä koit haastavaksi tapahtuman aikana?  


Osaava talkoolainen tapahtumassa

 • Tuntee tapahtuman järjestämisen osa-alueita.
 • Tuntee tapahtuman turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan.
 • Osaa tunnistaa vahvuutensa työntekijänä.
 • Taitaa asiakaspalvelun.
 • On tutustunut työelämän pelisääntöihin.
 • Valmiuksia on harjoiteltu vapaaehtoisessa tapahtumatyössä 12–24 tuntia.

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen  talkootehtäviin tapahtumassa. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia omasta talkootehtävästä liittyen tapahtuman järjestelyihin ja osallistumiseen. Hakemuksessa kysytään seuraavia asioita. Mitä tehtäviä sinulla oli tapahtuman järjestämisessä? Kuvaile omia vahvuuksiasi asiakaspalvelutilanteissa? Kerro vähintään yksi esimerkki tapahtumaan liittyvästä turvallisuusriskistä? Mikä oli parasta tapahtuman tekemiseen osallistumisessa? Mikä oli ikävintä tapahtuman tekemiseen osallistumisessa? 

Kansainvälisen toiminnan osaaja

 • On toiminut kansainvälisessä toimintaympäristössä vähintään 5 vuorokauden ajan tai vastaavan ajan nuorisoseurojen järjestämässä tai toteuttamassa toiminnassa
 • On esitellyt omaa kulttuuriaan
 • On perehtynyt toiseen kulttuuriin ja havaitsee yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
 • On toiminut vähintään kahdella kielellä
 • On toiminut rakentavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • On toiminut eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
 • On ottanut huomioon toisen kulttuurin omassa toiminnassaan
 • On toiminut vastuullisesti ja eettisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • On arvioinut kansainvälisessä toiminnassa hankitun osaamisen merkitystä

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen kansainväliseen toimintaan. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Millaisia kulttuurieroja huomasit matkan aikana? Miten vastuullisuus ja eettisyys otettiin huomioon toiminnassa? Kuvaile joku esimerkkitilanne, jossa otit toisen kulttuurin huomioon omassa toiminnassasi?

Kansainvälisen ryhmätoiminnan johtaja

 • On toiminut ryhmän johtajana kansainvälisessä toimintaympäristössä vähintään 5 vuorokauden ajan nuorisoseurojen järjestämässä tai toteuttamassa toiminnassa
 • On huolehtinut toimintaan liittyvistä käytännön järjestelyistä ja asiakirjoista kansainvälinen toimintaympäristö huomioiden
 • On ottanut huomioon järjestelyissä kestävän kehityksen
 • On toiminut vastuullisesti ja eettisesti
 • On luonut osallistujille turvallisen ympäristön uudessa toimintakulttuurissa
 • On vastannut talouden suunnittelusta ja toteutuksesta
 • On tiedottanut ja viestinyt oikea-aikaisesti eri kohderyhmille tarkoituksen mukaisella tavalla
 • On huomioinut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
 • On esitellyt omaa kulttuuriaan
 • On tutustunut toiseen kulttuuriin ja havaitsee yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
 • On toiminut eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
 • On löytänyt ratkaisuja kulttuurien eroavaisuuden huomioiden
 • On toiminut vähintään kahdella kielellä
 • On toiminut rakentavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • On ottanut huomioon toisen kulttuurin omassa toiminnassaan
 • On arvioinut kansainvälisessä toiminnassa hankitun osaamisen merkitystä
 • On huolehtinut tarvittavista jälkitoimenpiteistä sekä palautteen antamisesta ja keräämisestä

Merkkiä haetaan lomakkeella, jossa on useita kysymyksiä liittyen kansainväliseen toimintaan. Vastaukset kannattavat olla mahdollisimman kattavia. Hakemuksessa kysytään mm. seuraavia asioita. Mitä tehtäviä hoidit liittyen kansainväliseen toimintaan? Mistä kulttuuritautoista kohtasit ihmisiä ja mitä heiltä opit? Miten otit vastuullisuuden ja eettisyyden huomioon valmisteluissa ja toiminnan aikana? Miten otit turvallisuuden ja terveyden huomioon valmisteluissa ja toiminnan aikana? Miten ryhmäytit ennakolta johtamaasi ryhmää ja miten mielestäsi ryhmä toimi kansainvälisessä toimintaympäristössä? Kuvaile joku esimerkkitilanne, jossa otit toisen kulttuurin huomioon omassa toiminnassasi? Millainen kokemus ryhmän johtaminen itsellesi oli? Millaista osaamista arvioit saaneesi toiminnan myötä?